Ponúkame odborné špecializované senior poradenstvo
v oblasti životného prostredia


  • komplexný outsourcing zabezpečenia agendy ochrany životného prostredia
  • ochrana ovzdušia, fluórované skleníkové plyny
  • obchodovanie s emisnými kvótami
  • ochrana vôd, vodné hospodárstvo
  • odpadové hospodárstvo
  • systém environmentálneho manažérstva v zmysle          ISO 14 001
  • integrovaná prevencia a kontrola znečistenia - IPKZ
  • zaobchádzanie s chemickými látkami a prípravkami podľa nariadení REACH a CLP
  • odborná pomoc pri zabezpečovaní plnenia legislatívnych požiadaviek v jednotlivých zložkách životného prostredia

info@envispol.sk